25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Φιλοσοφία - Στόχοι

Η περιοχή παρέμβασης του προτεινόμενου Έργου υφίσταται τα τελευταία χρόνια μια γενικότερη αποδιοργάνωση με σημαντικές μεταβολές στο παραγωγικό μοντέλο, ως αποτέλεσμα των τάσεων ύφεσης που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα εξαιτίας της κρίσης, και οδηγούν στην αποδυνάμωση μιας σειράς ισχυρών κλάδων της τοπικής οικονομίας, με δραματική μείωση των θέσεων εργασίας.

 

Στην Ελλάδα του 2012, το φαινόμενο της ανεργίας έχει ήδη αποκτήσει δραματικές διαστάσεις. Ειδικότερα, η ανεργία των Νέων Επιστημόνων έχει γνωρίσει ισημαντική αύξηση το τελευταίο διάστημα, καθώς τα άτομα της κατηγορίας που είναι άνεργα έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μένει αναξιοποίητο ή να χάνεται ένα σημαντικό μέρος του γνωστικού κεφαλαίου των νέων Ελλήνων, με σημαντικό κίνδυνο διαρροής του σε ευκαιρίες απσχόλησης και επιστημονικής δράσης σε χώρες του εξωτερικού.

 

Τα σημαντικότερα προβλήματα της περιοχής παρέμβασης, είναι η κυριαρχία παραδοσιακών κλάδων εργασίας χαμηλής εξειδίκευσης, η χαμηλή παραγωγικότητα της βιομηχανίας της Περιφέρειας, η καθυστέρηση του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα ως προς την τεχνολογία και το ανθρώπινο δυναμικό, η αδυναμία αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού της Περιφέρειας, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι σημαντικές αδυναμίες στην εσωτερική πολεοδομική οργάνωση και κυκλοφορία, στην αστική εικόνα και στο περιβάλλον των αστικών κέντρων, καθώς και η υποτίμηση του ρόλου της κατάρτισης και τη συνεχούς προσαρμογής του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Τα πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες που παρουσιάζει η περιοχή είναι αξιοσημείωτα και μπορούν να ανατρέψουν την επικρατούσα αρνητική εικόνα. Στην περιοχή παρέμβασης δραστηριοποιείται η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, μια περιοχή που προσφέρεται για την εγκατάσταση καινοτόμων επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων με καινοτομικές δράσεις που αναπτύσσονται ραγδαία. Η Θεσσαλονίκη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της γεωπολιτικής σημασίας, μπορεί να αποτελέσει τον πρώτο, πιο σημαντικό και πιο αναγνωρίσιμο κόμβο καινοτομίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον, συγκεντρώνει μια κρίσιμη μάζα ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, που μπορεί να βοηθήσει τη λειτουργίας Τμημάτων Έρευνας και Ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Μεταξύ των τομέων ενδιαφέροντος της Ζώνης Καινοτομίας είναι: η Αγρο-Βιοτεχνολογία, η Πληροφορική/ Τηλεπικοινωνίες, η Ενέργεια/ Περιβάλλον, τομείς που αποτελούν κεντρικό άξονα του παρόντος Έργου. Οι παραπάνω τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του δυναμικού τομέα του Τουρισμού, όπως αποτυπώνεται και σε πρόσφατες έρευνες (McKinsey&Company (2012) Greece 10 Years Ahead. Defining Greeces new growth model and strategy), μπορούν να δώσουν μια αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή παρέμβασης.

 

Το Έργο «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» αποτυπώνει στο επίπεδο τοπικής μικροκλίμακας μια Δυναμική Πλατφόρμα ενίσχυσης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Το Έργο είναι μια Ολοκληρωμένη Προγραμματική Δέσμη Ενεργειών που θα παρέμβει ουσιαστικά για την ένταξη στην αγορά εργασίας ενός σημαντικού αριθμού ατόμων της ομάδας στόχου . Η αποτελεσματικότητα της δομής του προτεινόμενου έργου στηρίζεται στη συνεκτικότητα, την καινοτομία, την πολυτομεακότητα, την ενεργό συμμετοχή των Τοπικών Εταίρων, με την υλοποίηση μιας σειράς αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών και μέτρων που επιτυγχάνουν τη λειτουργική ένταξη των ωφελουμένων και διαμορφώνουν ένα πλαίσιο προστασίας και προοπτικής με στόχο την Υποστήριξη των Ωφελουμένων και την Απασχόλησή τους σε τομείς καινοτομίας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

 

Βασικός πυλώνας του σχεδίου είναι η Θεματική στόχευση του περιεχομένου της απασχόλησης των ωφελουμένων σε ειδικότητες και τομείς που είναι συμβατές τόσο με τα γενικά χαρακτηριστικά και το προφίλ της ομάδας στόχου όσο και με τις δυνατότητες που παρέχονται από το περιβάλλον της τοπικής αγοράς εργασίας και τη φυσιογνωμία της οικονομικής δραστηριότητας στη Χωρική Αναφορά Εφαρμογής.

 

Οι ευκαιρίες απασχόλησης που προωθεί το προτεινόμενο σχέδιο αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής, ώστε οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν να είναι βιώσιμες και διατηρήσιμες. Η μετεξέλιξη της μητροπολιτικής περιοχής σε Τουριστικό Ενεργειακό κέντρο, η ανάπτυξη έργων Αστικής Αναβάθμισης στη περιοχή και η προώθηση της Φιλοπεριβαλλοντικής Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργούν συνθήκες ζήτησης σε αντίστοιχες ειδικότητες αλλά και διαμορφώνουν ένα οιονεί θετικό περιβάλλον ανάπτυξης μικροεπιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα της αυτοαπασχόλησης και της κοινωνικής οικονομίας.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»