25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Δράσεις

 

Το Έργο προβλέπει την υλοποίηση αλληλοσυμπληρούμενων ενεργειών και μέτρων, ούτως ώστε οι ωφελούμενοι να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του και να ενισχυθούν σε ατομικό, οικογενειακό και συλλογικό επίπεδο προς την κατεύθυνση της ενεργητικής συμμετοχής τους στο θεσμικό, κοινωνικό, οικονομικό και εργασιακό περιβάλλον. Όσον αφορά στα μεθοδολογικά εργαλεία που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά την υλοποίηση του Έργου, αυτά είναι δυνατόν να συνοψιστούν στη δημιουργία ενός μοντέλου ολοκληρωμένης παρέμβασης για την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας σε τομείς καινοτομίας.

 

Κεντρικός Άξονας των προτεινόμενων δράσεων, στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου, είναι η παροχή συμβουλευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών πλήρως προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ωφελουμένων, γεγονός που προάγει τον εξατομικευμένο χαρακτήρα των παρεχόμενων υπηρεσιών ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά των ωφελουμένων (ανά ομάδα – στόχο). Παράλληλα, οι συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν επαγγελματική στήριξη, ώστε να είναι οι ωφελούμενοι κατάλληλα προετοιμασμένοι για την αποτελεσματική τους επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

 

Σε άμεση συνέργεια παρεμβαίνουν οι ενέργειες κατάρτισης και επιμόρφωσης, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των ωφελουμένων με βάση το υπόβαθρό τους, καλλιεργώντας τις δεξιότητες και τα εφόδια που κρίνονται απαραίτητα για την ένταξή τους στην τοπική αγορά εργασίας. Τα εφόδια αυτά περιλαμβάνουν τους εξής τομείς: ενίσχυση και βελτίωση του γνωστικού επιπέδου τους για την απρόσκοπτη ένταξή τους στην αγορά εργασίας από τα προβλεπόμενα προγράμματα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, απόκτηση αυτοπεποίθησης, ενεργοποίησης και συμμετοχής μέσω της απόκτησης γνώσεων, πληροφοριών και των απαραίτητων δεξιοτήτων (κοινωνικών - εργασιακών), καθώς και ανάπτυξη αίσθησης ασφάλειας.

 

Στον τομέα της λειτουργικής επικουρικότητας περιλαμβάνονται στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας και δικτύωσης, ώστε να υπάρξει αποτελεσματική σύνδεση του έργου, των στόχων του και των ωφελουμένων με το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»