25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Ωφελούμενοι

Βασικός Στόχος του Έργου είναι η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης ενεργειών, οι οποίες θα έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 120 νέων επιστημόνων της περιοχής αλλά και η ανάδειξη αναπτυξιακών προοπτικών και στρατηγικών με βάση την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα την εξωστρέφεια και την τόνωση της απασχόλησης. Οι ωφελούμενοι θα προωθηθούν στην Απασχόληση ως βοηθητικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα και έργα, ως προσωπικό τμημάτων RND ή την Αυτοπασχόληση ως νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως εταίροι μικρών επιχειρήσεων.

Με βάση ειδική έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε στο Νομό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο σύνταξης του σχεδίου δράσης από την Α.Σ. σε σταθμισμένο δείγμα 1.002 ατόμων κατά το χρονικό διάστημα από 17-20 Απριλίου 2012 προέκυψαν τα εξής βασικά συμπεράσματα για τα βασικά μεγέθη απασχόλησης στην περιοχή παρέμβασης.

Η Ανεργία είναι 26,6%, ελαφρώς μεγαλύτερη κατά 1,3% από τα αντίστοιχα στοιχεία για το Π.Σ.Θ κατά το Δ τρίμηνο 2011 (Έρευνα ΕΣΥΕ). Η μακροχρόνια ανεργία είναι 16,8% και οι μακροχρόνιοι άνεργοι αποτελούν το 63,2 % των ανέργων της χωρικής ενότητας εφαρμογής του σχεδίου και ο πληθυσμός τους κυμαίνεται σε 41.188 άτομα

Το προφίλ της απασχόλησης ανά τομέα παραγωγής και εκπαιδευτικό επίπεδο παρουσιάζεται στον γράφημα που ακολουθεί:

 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ

   

 

Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η κυριαρχία του τριτογενούς τομέα ( Εμπόριο – Υπηρεσίες ) ως πηγή απασχόλησης των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό των τάσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι η υψηλή τάση της μερικής απασχόλησης σε ποσοστό 26%.

Σε σχέση με τις τάσεις προσφοράς εργασίας σημαντικά στοιχεία αποτελούν τα εξής: α) το 38% του εργατικού δυναμικού βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας, β) το 51% διακατέχεται από ανασφάλεια σε σχέση με την διατήρηση της απασχόλησης του και γ) το 12% θεωρεί τα προσόντα του ελλιπή σε σχέση με την αγορά εργασίας τη στιγμή που το 35% των ανέργων θεωρεί τα προσόντα του απόλυτα ελλιπή .

Τα στοιχεία της έρευνας για την Ομάδα Στόχου (Νέοι Επιστήμονες – Άνεργοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης) στη Χωρική Ενότητα αναδεικνύουν τα εξής συμπεράσματα όσον άφορα τα Βασικά Μεγέθη Απασχόλησης

Το ποσοστό ανεργίας των πτυχιούχων είναι 27,8% με δείκτη μακροχρόνιας ανεργίας 17,7% δηλαδή σχεδόν 7 στους 10 άνεργους πτυχιούχους είναι μακροχρόνιοι άνεργοι. Στην Ηλικιακή κατηγορία 25-34 η Ανεργία είναι 39%! Στη δε ηλικιακή κατηγορία 35-44 η μακροχρόνια ανεργία είναι 83,3%. Τα παραπάνω μεγέθη παρουσιάζουν σημαντική αυξητική διαφοροποίηση από τα αντίστοιχα σε επίπεδο νομού Θεσσαλονίκης στοιχείο που καταδεικνύει την αναγκαιότητα της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης στην επιλεγμένη χωρική ενότητα.

Σε σχέση με τις τάσεις απασχόλησης, οι προσδοκίες των ωφελούμενων καταγράφονται στα γραφήματα που ακολουθούν. Οι προσδοκίες διατυπώνονται σε συγκεκριμένους αναπτυξιακούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας καθώς και σε εξειδικευμένα πεδία που οριοθετούν το Νέο Παραγωγικό και Στρατηγικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας μετά την κρίση, στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποίησε η McKinsey για λογαριασμό του ΣΕΕ.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

   

 

Σε Σχέση με τις ανάγκες επιμόρφωσης και κατάρτισης της ομάδας στόχου τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

   


 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»