25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Διαδικασία Επιλογής

 

Το Έργο «ΤΟΠΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία» αφορά σε 120 ωφελούμενους από τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς Θέρμης και Πυλαίας Χορτιάτη, και συγκεκριμένα αφορά:

 • Ανέργους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ
 • Νέους Επιστήμονες (μηχανικοί, Περιβαντολόγοι, Οικονομολόγοι, Γεωπόνοι, Βιολόγοι, Χημικοί, Απόφοιτη πληροφορικής, κλπ)

Στόχος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος επιλογής που θα διασφαλίζει:

 • Την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε ωφελουμένου
 • Το αποδεδειγμένο ενδιαφέρον κάθε υποψήφιου ωφελούμενου για τη συμμετοχή του στο Έργο
 • Την ακριβή καταγραφή των λοιπών παραμέτρων που αφορούν στην οικονομική, εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάσταση του υποψήφιου ωφελουμένου
 • Την τήρηση των όρων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε συμμετέχοντα/ ουσας
 • Το σαφή διαχωρισμό και την αποφυγή επικάλυψης της ταυτόχρονης παρακολούθησης του τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
 • Τη σύνδεση της συμβουλευτικής και της κατάρτισης με τη βελτίωση της απασχολησιμότητας και της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Την προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και μη διάκρισης
 • Την εφαρμογή αξιόπιστων και αντικειμενικών κριτηρίων
 • Τη βέλτιστη ποιότητα υλοποίησης
 • Την κάλυψη των στόχων του Έργου.

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν σε διάστημα ενός (1) μηνός, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (Πίψου 9, περιοχή: Νέα Ξυλάδικα, Θεσσαλονίκη), το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Το έντυπο αυτό είναι ένα συγκεντρωτικό ερωτηματολόγιο που συμπληρώνεται από όλους τους/τιε υποψήφιους/ες ωφελούμενους με σκοπό την καταγραφή και αποτύπωση των δημογραφικών, κοινωνικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και επαγγελματικών πληροφοριών για κάθε υποψήφιο/α.

Έπειτα από την συλλογή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί έλεγχος των στοιχείων κάθε αίτησης και κατόπιν οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν σε συνέντευξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Η αξιολόγηση της αίτησης κάθε υποψηφίου/ας θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή, η οποία θα κάνει την τελική κατάταξη των ενδιαφερομένων σε επιτυχόντες και επιλαχόντες/ ούσες. Η επιτροπή αποτελείται από την Επιστημονική Υπεύθυνη και 3 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Κριτήρια Επιλογής

Α. Κριτήρια Προσδιορισμού της Προσωπικής Κατάστασης του/της Υποψηφίου/ας;: στην περίπτωση αυτή εξετάζονται στοιχεία, όπως:

 • Επαγγελματική Εμπειρία
 • Εκπαίδευση
 • χρόνος ανεργίας – ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Β) Κριτήρια Ωριμότητας: με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή επίτευξη της κοινωνικής και επαγγελματικής τους ενσωμάτωσης (mainstreaming). Η «ωριμότητα» ενός/μιας δυνητικού/ης ωφελούμενου/ης συνίσταται στην ικανότητά του/της να συμμετέχει ενεργά και ισότιμα στις δράσεις της παρέμβασης. Έτσι αξιολογούνται στοιχεία, όπως:

 • η συνάφεια προσωπικών στόχων των υποψηφίων με τους στόχους του Έργου
 • η συνάφεια επαγγελματικών στόχων των υποψηφίων με τους στόχους του Έργου
 • η κατανόηση των στόχων του Έργου
 • ο βαθμός δέσμευσης των υποψηφίων για συμμετοχή τους στις δράσεις του Έργου

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»