25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

KEK I.DE.A

Η εταιρία «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με διακριτικό τίτλο «I.DE.A. ΕΠΕ» [πρώην Εταιρία Διοίκησης και Πληροφορικής –Πληροφορική Νέων (Ε.ΔΙ.Π.)], εδώ και 20 χρόνια δραστηριοποιείται στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ από το 2006 δραστηριοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σήμερα, λειτουργεί ως πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), εθνικής εμβέλειας σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την υλοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ, ΕΤΠΑ).

H εταιρία εξειδικεύεται στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων και εξειδικευμένων δράσεων στους τομείς της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Οι εξειδικευμένες παροχές της υπηρετούν τους εξής ακόλουθους στόχους:

 • Προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης και επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα ως σημαντικό εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη.
 • Σύνδεση της Επαγγελματικής Κατάρτισης με την απασχόληση.
 • Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Επαγγελματικής Κατάρτισης ως μέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Κοινωνία της Πληροφορίας.
 • Ορθολογική και Ποιοτική αξιοποίηση των Εθνικών – Κοινοτικών και Ιδιωτικών πόρων που επενδύονται στο Ανθρώπινο Δυναμικό.

Η «I.DE.A. ΕΠΕ» απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων στελεχών και πλήθος επιστημονικών συνεργατών και εισηγητών, με άρτια επιστημονική κατάρτιση, μακρόχρονη επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία, ειδικές δεξιότητες εφαρμογής σύγχρονων εκπαιδευτικών μεθόδων, ειδικές δεξιότητες αξιοποίησης των μέσων της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η «I.DE.A. ΕΠΕ» στα 20 χρόνια της λειτουργίας της έχει υλοποιήσει 406 προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης με συμμετοχή 7.938 εκπαιδευομένων και συνολική διάρκεια 74.299 ώρες διδασκαλίας.

Ενδεικτικά, το Κ.Ε.Κ. έχει αναλάβει την υλοποίηση των εξής έργων:

 • Συντονισμός και υλοποίηση Δράσεων κατάρτισης του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση σε βασικές δεξιότητες στη χρήση Τ.Π.Ε. εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Περιοχή: Νοµός Θεσσαλονίκης (ΟΤΑ της Α’ εκλογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης)», στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Συντονισμός και υλοποίηση Δράσεων κατάρτισης του έργου «Εξειδικευμένη κατάρτιση εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), Καθ’ Οδόν προς το Σύγχρονο Δήμο», στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας
 • Υλοποίηση Δράσεων κατάρτισης και εκπόνησης οδηγών και εγχειριδίων του έργου «Πρότυπες περιοχές και συστήματα προώθησης της διά βίου μάθησης στις εργασιακές πρακτικές» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Τεχνογνώση», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal (β’ κύκλος)
 • Υλοποίηση Δράσεων κατάρτισης, δημιουργία και λειτουργία ειδικού γραφείου συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού ωφελουμένων ομάδας στόχου - ROM, και εκπόνησης οδηγών και εγχειριδίων του έργου «Δίκτυο για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων κατά των ROM» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΔΙ.ΚΑ.ΔΙ. ROM», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal (β’ κύκλος)
 • Υλοποίηση Δράσεων κατάρτισης και εκπόνησης οδηγών και εγχειριδίων του έργου «Ανάπτυξη, Λειτουργία και Προώθηση των Πολυπολιτισμικών Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Community Media)» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «EQUAL – ComMedia.Net», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal (β’ κύκλος)
 • Υλοποίηση Δράσεων κατάρτισης του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπερ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (Φυλακισμένοι, Μακροχρόνια Άνεργοι άνω των 45 ετών, Οροθετικοί)», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»
 • Υλοποίηση Δράσεων κατάρτισης και ενεργειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου «DREAM- Καταπολέμηση του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας στα ΜΜΕ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο EQUAL DREAM», στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal (α’ κύκλος)
 • Υλοποίηση Δράσεων κατάρτισης των έργων:
  • «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπερ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων (Παλιννοστούντες)», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»
  • «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης σε 7000 άνεργες γυναίκες και 500 άτομα με ειδικές ανάγκες, κύρια με κινητικά προβλήματα», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
  • «Κατάρτιση Ανέργων στον Κατασκευαστικό Κλάδο (Τεχνικά Έργα) από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»
  • «Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων σε Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Τ.Π.Ε.», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
  • «Προγράμματα Κατάρτισης 6.500 Εργαζομένων σε Εξειδικευμένες Δεξιότητες», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
  • «Κατάρτιση ανέργων για το έργο ΝΕΜΕΣΙΣ» του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «ΝΕΜΕΣΙΣ», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000 – 2006
  • «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτιση (2006-2008)», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση»
  • «Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης για Εργαζόμενους, Εποχιακά ανέργους και Επιχειρηματίες στον Τουρισμό με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεών τους», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα»
  • «Κατάρτιση Ανέργων, Εργαζομένων και Αυτοαπασχολούμενων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτιση – Πρόσκληση 2007», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου
  • «Κατάρτιση Ανέργων σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Αττικής
  • «Πρόγραμμα Κατάρτισης Βασικών Δεξιοτήτων 15.000 γυναικών», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
  • «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προώθηση της απασχόλησης στην αστική περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης» - Κατάρτιση ανέργων με θεματικό αντικείμενο «Προώθηση Οριζόντιων Προσόντων, όπως εξοικείωση στη χρήση Η/Υ», στο πλαίσιο του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας
  • «Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης (blended μορφής) & ψηφιακών υπηρεσιών οργάνωσης – συντονισμού και υποστήριξης εκπαιδευτικών ενεργειών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning)», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
  • «Παραχώρηση αιθουσών & βασικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την υποδομή και υλοποίηση της εκπαίδευσης», στο πλαίσιο του στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας»
  • «Πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για άνεργους μετανάστες – παλιννοστούντες – πρόσφυγες και λοιπούς ανέργους προερχόμενους από ευπαθείς ομάδες για τους οποίους η ανεπαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας λειτουργεί ανασταλτικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση» στους άξονες προτεραιότητας 10 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 8 Περιφέρεις Σύγκλισης» και 11 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 Περιφέρεις Σταδιακής Εξόδου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
  • «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών / τεχνικών έργων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», στο πλαίσιο του στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
  • «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα κατασκευαστικών / τεχνικών έργων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
  • «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
  • «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
  • «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
  • «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις συναφείς με θέματα τουρισμού στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
  • «Διοργάνωση τριών εκπαιδευτικών workshops καθώς και της τελικής ημερίδας της ενέργειας ΟΡ1 του έργου ΠΠΚΚΜ», στο πλαίσιο του προγράμματος Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΠΚΚΜ)

 

URL: http://www.ideakek.gr/index.aspx

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»