25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Αναπτυξιακή Σύμπραξη

 

Η σύνθεση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» είναι σε αντιστοιχία των απαιτήσεων της υπ’ αριθ. 22867/ΕΥΘΥ 984/28-05-2010 (ΦΕΚ 792/Β/08-06-2010) Υπουργικής Απόφασης και να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες των αφετηριακών ιδεών της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

H συμφωνία για τη δημιουργία Α.Σ. «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» ήταν προϊόν ανοικτής διαβούλευσης φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και φορέων προώθησης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Η Εταιρική Σχέση στηρίζεται:

 • Στο πραγματικό ενδιαφέρον των φορέων να συμμετέχουν σε καινοτόμες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικής ένταξης, ανάπτυξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
 • Στην αξιοποίηση των προηγούμενων εμπειριών και της τεχνογνωσίας που έχουν αποκτήσει οι φορείς σε συναφείς δράσεις.
 • Στην πρόθεση για ουσιαστική συμμετοχή των φορέων στο σχεδιασμό του έργου και των δράσεων.

Οι Εταίροι που συγκροτούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ»:

 • Ορίζουν έναν γεωγραφικό, οικονομικό και κοινωνικό χώρο και αντιπροσωπεύουν τις ομάδες στόχου και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με το στόχο της παρέμβασης
 • Έχουν δραστηριοποιηθεί σε αντίστοιχες ενέργειες σε άλλες προγραμματικές περιόδους.
 • Δύνανται να συνεισφέρουν ουσιαστικά σε συγκεκριμένες δράσεις του Έργου και έχουν προηγούμενη συναφή εμπειρία.
 • Διαθέτουν πραγματική θέληση και δέσμευση συμμετοχής στην υλοποίηση των ενεργειών και των δράσεων του Έργου.
 • Είναι αποτελεσματικοί και φερέγγυοι σε σχέση με το έργο που αναλαμβάνουν.
 • Διαθέτουν εμπειρία λειτουργίας σε εταιρικά σχήματα και συμπράξεις.
 • Έχουν δυνατότητα και ικανότητα μελλοντικής διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Έργου, και
 • Διαθέτουν το απαιτούμενο διοικητικό και επιστημονικό στελεχικό δυναμικό και τις απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου και των δράσεων που αναλαμβάνουν.

Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» είναι οι:

 


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»