25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Στο έγγραφο «COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNSIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS. A renewed EU Strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility» παρουσιάζεται η νέα στρατηγική για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αναδεικνύεται η ωριμότητα της έννοιας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Βάσει του νέου διευρυμένου ορισμού της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αυτή προσδιορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «η ευθύνη των επιχειρήσεων για τις επιδράσεις τους στην κοινωνία» , ενώ περιγράφονται στο έγγραφο τόσο οι πρωτοβουλίες όσο και οι ενδεικτικές δράσεις που δύνανται να αναλάβουν οι Επιχειρήσεις προκειμένου να συμμετέχουν σε μια διαδικασία , η οποία θα ενσωματώνει κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς και ηθικούς προβληματισμούς αλλά θα συνάδει και με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις επιχειρηματικές λειτουργίες και δραστηριότητες, την προστασία των καταναλωτών και την κοινωνική συνοχή.

Με βάση των νέο ορισμό για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, δίνεται έμφαση:

  • Στην αναγνώριση της σημαντικής αξίας που έχει η στρατηγική ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς που λειτουργούν στην Ε.Ε.
  • Στη δημιουργία «ευρύτερης κοινωνικής αξίας» (shared value), μέσω της σύνδεσης της απόδοσης της επένδυσης για τους ιδιοκτήτες και μετόχους με την αξία των πρωτοβουλιών για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
  • Στην κριτική αποτίμηση των επιπτώσεων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία με βάση το δημόσιο συμφέρον
  • Στην αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Στην ανάληψη δράσεων από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς πέραν αυτών που απορρέουν από τις νομικές τους δεσμεύσεις και σε σχέση με την ευρύτερη κοινωνία και το περιβάλλον
  • Στην αναγνώριση αρχών, οδηγιών και δεσμεύσεων που απορρέουν από αναγνωρισμένες διεθνείς οδηγίες και πρότυπα (π.χ. οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, πρότυπα του ISO 26000 για την κοινωνική ευθύνη, θεμελιώδεις αρχές για την επιχείρηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, κλπ)

Βάσει των παραπάνω, μέσω της υιοθέτησης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, επιδιώκεται:

  • Η προβολή και η προώθηση καλών πρακτικών ανάληψης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις Επιχειρήσεις και τους Οργανισμούς
  • Η Ευαισθητοποίηση, η ενεργός υποστήριξη και η εποικοδομητική κριτική από μέρη του κοινωνικού συνόλου πλην των τμημάτων του επιχειρηματικού κόσμου
  • η δημόσια κοινοποίηση και πληροφόρηση σχετικά με τις επιδόσεις των επιχειρήσεων σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα
  • η ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων μελλοντικών επιχειρηματιών, διευθυντικών στελεχών και εργαζομένων, ώστε η εταιρική κοινωνική ευθύνη να αναχθεί σε συνήθη επιχειρηματική πρακτική

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάνω από 2.000 επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει εθελοντικά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, γεγονός που καταδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει στην επίτευξη των στόχων της Ε.Ε. τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σε κάθε κράτος – μέλος, για την ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»