25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Δράσεις Κατάρτισης - Επιμόρφωσης

 

Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις Επιμόρφωσης και Κατάρτισης στους τομείς που επικεντρώνεται. Πιο συγκεκριμένα τα προγράμματα Επιμόρφωσης και Κατάρτισης έχουν ως εξής:

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα»

Τα σεμινάρια αυτά θα απευθύνονται κυρίως σε νέους επιστήμονες που θέλουν να ξεκινήσουν νέα δραστηριότητα ή νέα επιχείρηση και χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες για την ανάπτυξη της δραστηριότητας τους με καινοτομικές μεθόδους. Το σεμινάριο διαρκεί 40 ώρες και περιλαμβάνει τις ενότητες:

 • Στρατηγική ανάπτυξης και διαχείρισης καινοτομίας
 • Τεχνικές διαχείρισης δημιουργικότητας
 • Διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Χρηματοδότηση της καινοτομίας

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Υγιεινή, Τεχνολογία & Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής και Φυτικής Προέλευσης»

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος επιμόρφωσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας, η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η δημιουργία ικανών στελεχών (αυτοαπασχολούμενων ή με εξαρτημένη εργασία) για την κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων τροφίμων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει στην παραγωγή καινοτόμου γνώσης για τις φυσικοχημικές ιδιότητες διαφόρων κατηγοριών τροφίμων ζωικής ή φυτικής προέλευσης. Θα διαρκέσει 40 ώρες και περιλαμβάνει τις ενότητες:

 • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας και Διασφάλισης Υγιεινής Τροφίμων
 • Ποσοτική μικροβιολογία τροφίμων
 • Διατροφή του ανθρώπου
 • Τεχνολογία γάλακτος και προϊόντων γάλακτος
 • Μηχανική Τροφίμων - Εφαρμογές Η/Υ στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων
 • Βιοτεχνολογία τροφίμων

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης «Βιοτεχνολογία και καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα»

Το πρόγραμμα κατάρτισης «Βιοτεχνολογία και καινοτομία στον αγροδιατροφικό τομέα» έχει ως στόχο να ενισχύσει με σύγχρονες θεωρητικές γνώσεις σε τεχνολογίες αιχμής μελλοντικό επιστημονικό προσωπικό ώστε να καταστούν αποτελεσματικότεροι ερευνητές και να ηγηθούν δράσεων σε βιοτεχνολογικές εφαρμογές στον αγροδιατροφικό τομέα. Θα είναι διάρκειας 85 ωρών και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Μεθοδολογία και βασικές έννοιες
 • Βιοδραστικά Προϊόντα & Ωμικές Τεχνολογία
 • Μοριακή Οικολογία & Ανίχνευση Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (ΓΤΟ)
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Υγεία και ασφάλεια της εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης «Σχεδιασμός και Λειτουργία σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων»

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι τις γνώσεις και τις δεξιότητες  πάνω σε θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η διάρκειά του θα είναι 85 ώρες και θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Διαχείριση προμηθειών, διαχείριση σχέσεων με προμηθευτές
 • Βασικές αρχές και μέθοδοι προγραμματισμού και διαχείρισης αποθεμάτων
 • Σύστημα φυσικής διανομής των προϊόντων, δίκτυα διανομής, σύστημα μεταφορών
 • Business Logistics και Ηλεκτρονικό Εμπόριο: εφαρμογή πρακτικών, μοντέλων και τεχνολογιών του Ηλεκτρονικού Εμπορίου για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών Logistics επιχείρησης – οργανισμού
 • Συστήματα ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα
 • Τεχνολογίες και σύγχρονα ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Business Logistics
 • Καινοτομία στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων και τα Logistics
 • Χρηματοοικονομική διοίκηση και κοστολόγηση λειτουργιών Logistics
 • Πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Υγεία και ασφάλεια της εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης «Αειφορική διαχείριση υδατικού περιβάλλοντος»

Οι καταρτιζόμενοι μέσω του προγράμματος αυτού, θα εκπαιδευτούν ώστε να φροντίζουν και να εξασφαλίζουν τη σταθερή απόδοση και τη συνέχεια (αειφορία) των εκμεταλλευόμενων υδάτινων πόρων. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 85 ωρών και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Υδατικοί Πόροι
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Αειφορική Αλιεία
 • Αειφορική Υδατοκαλλιέργεια
 • Βιολογία Διατήρησης
 • Αειφορία στην τεχνολογία αλιευμάτων
 • Υγιεινή Υδατικών Πόρων
 • Επιχειρηματικότητα και αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Υγεία και ασφάλεια της εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης «Διαχείριση του προορισμού για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (Destination Management)»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης έχει σχεδιαστεί με σκοπό να εκπαιδεύσει στελέχη στην πρακτική, τις προοπτικές και τις πολιτικές διαχείρισης του τουρισμού σύμφωνα με τους προορισμούς του. Είναι διάρκειας 85 ωρών και περιλαμβάνει τις ενότητες:

 • Τουριστικός προορισμός
 • Destination Management
 • Δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος
 • Επιτόπια προσφορά του προϊόντος
 • Marketing
 • Σημαντικοί «Παίκτες» στο Destination Management και ο ρόλος τους
 • Διαχείριση του Προορισμού
 • Ο ρόλος ενός DMO (Destination Management Organisation)
 • Διαχείριση της έρευνας και της τεχνολογίας
 • Ειδικά θέματα του τουρισμού σχετικά με τον τουριστικό προορισμό 
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Υγεία και ασφάλεια της εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων, πολύ – λειτουργικών και ευφυών υλικών»

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να παρέχει στους καταρτιζόμενους υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση σχετικά με την τεχνολογία νέων, πολύ-λειτουργικών και ευφυών υλικών. Ο καταρτιζόμενος ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα θα είναι σε θέση να σχεδιάζει ένα προϊόν με βάση την επιλογή των κατάλληλων υλικών με βέλτιστο τρόπο για τη δεδομένη εφαρμογή. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 85 ωρών και περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

 • Εισαγωγή στα υλικά
 • Εισαγωγή στα έξυπνα υλικά
 • Λειτουργία ευφυών συστημάτων
 • Κλάδοι Εφαρμογών ευφυών υλικών
 • Βελτίωση Υλικών – μείωση κόστους συντήρησης
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Υγεία και ασφάλεια της εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 

Πρόγραμμα Κατάρτισης «Εφαρμογές βιοπληροφορικής στον κλάδο των βιολογικών επιστημών, της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας»

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έρχεται να καλύψει την απαίτηση για εκπαίδευση υψηλού επιπέδου ειδίκευσης, η οποία θα δώσει τα πρώτα βασικά εφόδια σε νέους επιστήμονες για να εισέλθουν στο δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο της Βιοπληροφορικής. Το πρόγραμμα κατάρτισης «Εφαρμογές βιοπληροφορικής στον κλάδο των βιολογικών επιστημών, της υγείας και της φαρμακοβιομηχανίας» είναι διάρκειας 85 ωρών και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Αρχές και Μέθοδοι Βιοπληροφορικής
 • Η πληροφορική στη μελέτη και προστασία της βιοποικιλότητας
 • Γλώσσες Προγραμματισμού και Εργαλεία Λογισμικού στη Βιοπληροφορική
 • Στατιστική στη Βιοπληροφορική
 • Δομές Δεδομένων - Βάσεις Δεδομένων - Σχεδιασμός Βάσεων Βιολογικών Δεδομένων
 • Αρχιτεκτονική Εφαρμογών Διαδικτύου και Βιοπληροφορική
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Υγεία και ασφάλεια της εργασίας
 • Βασικές αρχές εργατικής νομοθεσίας
 • Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

 


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»