25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Δράσεις Δικτύωσης

 

Το Σχέδιο περιλαμβάνει δράσεις Δικτύωσης, οι οποίες αφορούν τόσο την ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση των φορέων που υλοποιούν τις δράσεις, όσο και την αντίστοιχη δικτύωση των νέων επιστημόνων και ανέργων που συμμετέχουν ως ωφελούμενοι στο Σχέδιο. Πιο συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, αλλά και θα δημιουργηθεί ένα εσωτερικό δίκτυο, intranet, ώστε να επικοινωνούν οι φορείς αμεσότερα και γρηγορότερα μεταξύ τους.

 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των δράσεων της δικτύωσης θα αναπτυχθούν συνεργασίες της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ» με τοπικές επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, αντιπροσωπευτικούς φορείς των παραγωγικών κλάδων στους οποίες επικεντρώνεται το Σχέδιο, κοινωνικούς εταίρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γραφείων προώθησης στην Απασχόληση, καθώς και με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, που πραγματοποιούν αντίστοιχα σχέδια τόσο στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όσο και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω εκδηλώσεων, συναντήσεων με φορείς, ενημερωτικών ημερίδων, θεματικών εργαστηρίων, κλπ.

 

Για την αποτελεσματικότερη δικτύωση, ιδιαίτερα των νέων που θα συμμετέχουν ως ωφελούμενοι στο Σχέδιο, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό φόρουμ μέσα στην ιστοσελίδα του έργου ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν συνεχή ηλεκτρονική επαφή μεταξύ τους, αλλά και με συμβούλους σε επαγγελματικά, επιχειρηματικά, νομικά, φορολογικά και τεχνολογικά θέματα. Επίσης για την άμεση δικτύωση των ωφελουμένων, θα διοργανωθούν συναντήσεις όσων έχουν κοινά ενδιαφέροντα και στόχους, όπου ο κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να παρουσιάσει την ιδέα του, να λάβει σχόλια, παρατηρήσεις αλλά και προτάσεις συνεργασίας.

 

Τέλος, η δικτύωση του Σχεδίου περιλαμβάνει και 3μερες επισκέψεις μελέτης ορισμένων ωφελουμένων σε διακρατικούς φορείς, ειδικότερα εταιρίες και οργανισμούς καινοτομίας ευρωπαϊκών χωρών, όπου έχουν εφαρμοστεί καλές πρακτικές στους τομείς που επικεντρώνεται το Σχέδιο, όπως νέες τεχνολογίες και καινοτομία.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»