25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Δράσεις Συμβουλευτικής

 

Σημαντικό μέρος του Σχεδίου «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη»  αποτελούν και οι δράσεις Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, κυρίως των νέων που θα συμμετέχουν ως ωφελούμενοι, αλλά και των εργοδοτών, προς τους οποίους θ’ απευθύνονται ορισμένες ενέργειες ευαισθητοποίησης.

 

Η αρχική ενέργεια Συμβουλευτικής αποτελεί και τη διαδικασία επιλογής των νέων που θα υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Ακόλουθα, όσοι θα επιλεγούν ως οι τελικοί ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε συνεδρίες διάγνωσης των αναγκών τους, όπου θα διερευνηθούν οι ανάγκες τους για επαγγελματική υποστήριξη, για κατάρτιση με βάση το επίπεδο των γνώσεών τους και την προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία, καθώς και των ιδιαίτερων ικανοτήτων που διαθέτουν, ώστε ο κάθε ωφελούμενος να καθοδηγηθεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα ή σε άσκηση νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα όσα θα έχουν συζητηθεί ανάμεσα στους ωφελούμενους και τα στελέχη συμβουλευτικής που θα συμμετέχουν στο Σχέδιο, θα δημιουργηθεί Ατομικό Σχέδιο Δράσης για τον καθένα. Για όσους επιθυμούν να προωθηθούν σε εξαρτημένη εργασία το επόμενο βήμα είναι η παρακολούθηση Συμβουλευτικής Υποστήριξης για Επαγγελματική Ένταξη. Η δράση αυτή περιλαμβάνει συνεδρίες, δηλαδή ατομικές συναντήσεις μεταξύ των ωφελουμένων και εξειδικευμένων στελεχών συμβουλευτικής, όπου θα υποστηρίζονται οι ωφελούμενοι στα παρακάτω ζητήματα:

 • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
 • Εξειδικευμένος Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Καλλιέργεια και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη μηχανισμών πληροφόρησης και τεχνικής υποστήριξης για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης ή αυτό-απασχόλησης
 • Πληροφόρηση για θεσμικά - εργασιακά θέματα
 • Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας
 • Σύνταξη βιογραφικού, κ.ά.

 

Για τους ωφελούμενους του Σχεδίου που προσανατολίζονται στην αυτοαπασχόληση και έναρξη επιχείρησης, ή ακόμα και στην αλλαγή επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπάρχει αντίστοιχα η δράση Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας. Τα αντίστοιχα στελέχη συμβουλευτικής μέσω συναντήσεων θα πληροφορούν και θα συμβουλεύουν τους ωφελούμενους στα παρακάτω θέματα:

 • Επιχειρηματική στήριξη
 • Νομική στήριξη
 • Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου (business plan)
 • Αναζήτηση χρηματοδότησης,
 • Υποστήριξη σε θέματα μάρκετινγκ
 • Φορολογική υποστήριξη, κ.ο.κ.

 

Επιπλέον, για όσους ωφελούμενους στοχεύουν στη δημιουργία νέας επιχείρησης ή την ανάληψη νέας δραστηριότητας, υπάρχει η Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη και Διαχείριση Καινοτομίας. Η δράση περιλαμβάνει ατομικές συναντήσεις με εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής, για την κατανόηση των αναγκών των ωφελουμένων σε θέματα καινοτομίας και την καθοδήγησή τους για τις επιλογές που θα πρέπει να κάνουν στην έναρξη της δραστηριότητάς τους.

 

Τέλος τα στελέχη Συμβουλευτικής θα έρθουν σε επαφή με επιχειρηματίες, κατά τη διάρκεια της δράσης Ευαισθητοποίηση και Ενεργοποίηση Εργοδοτών σε ζητήματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η δράση αφορά την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών και εν δυνάμει εργοδοτών της περιοχής παρέμβασης σε ζητήματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και ενημέρωση για την ένταξή τους σε προγράμματα εξασφάλισης επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, ώστε να δοθούν κίνητρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προώθηση των ωφελουμένων του Σχεδίου στην απασχόληση.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»