25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ», στοχεύει εκτός των άλλων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να στηρίζει, να ενθαρρύνει και να προωθεί την επιχειρηματικότητα προάγοντας ταυτόχρονα τις καινοτόμες ιδέες που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, στην αύξηση της απασχόλησης, στην προώθηση των καινοτομιών και στη διάδοση του επιχειρηματικού πνεύματος.

 

Ο στόχος αυτός επιδιώκεται να επιτευχθεί μέσω δράσεων και ενεργειών που αναλαμβάνουν οι Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ», στα πλαίσια παροχής εξατομικευμένης Συμβουλευτικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Διαχείριση της Καινοτομίας.

 

Η παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας στοχεύει στη δημιουργία νέας δραστηριότητας ή νέας επιχείρησης. Θα περιλαμβάνει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον κάθε ωφελούμενο, συζήτηση για την κατανόηση των συγκεκριμένων αναγκών του σε θέματα καινοτομίας και καθοδήγηση του για τις αντίστοιχες επιλογές που θα πρέπει να κάνει. Συγκεκριμένα, και ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου, θα συζητηθούν και θα δοθούν κατευθύνσεις σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα:

  • Προσδιορισμός τεχνολογικού προφίλ της νέας δραστηριότητας ή νέας επιχείρησης/ διερεύνηση των αδυναμιών, απαιτήσεων / αναγκών και δυνατών σημείων στον τομέα της τεχνολογικής υποδομής και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού
  • Ανίχνευση αναγκών τεχνολογικής πληροφόρησης, εντοπισμός και επιλογή πηγών πληροφόρησης (πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, εγχώρια και διεθνή αγορά, νέες ή υπάρχουσες τεχνολογίες, βιομηχανικά πρότυπα, αποτελέσματα Ε&Α, διπλώματα ευρεσιτεχνίας)
  • Προσδιορισμός σταδίου στο οποίο βρίσκεται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του νέου προϊόντος/ υπηρεσίας και απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση του
  • Προσδιορισμός αναγκών για προστασία διανοητικής ιδιοκτησίας και κατευθύνσεις για επιλογή των περισσότερο ενδεδειγμένων μεθόδων προστασίας για κάθε ωφελούμενο, απαιτούμενες ενέργειες και κόστος
  • Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου με βάση τη διανοητική ιδιοκτησία και συστάσεις για πιθανές στρατηγικές κατευθύνσεις
  • Προσδιορισμός πιθανών πηγών χρηματοδότησης και στρατηγικής για εύρεση χρηματοδότησης, ανάλογα με τη φάση που βρίσκεται η ανάπτυξη του νέου προϊόντος/ υπηρεσίας

 

Το αποτέλεσμα κάθε εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης θα είναι μια αναφορά με τη μορφή σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας, η οποία θα περιλαμβάνει συστάσεις για τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις απαιτούμενες ενέργειες του κάθε ωφελούμενου, με στόχο την κάλυψη των αναγκών του για ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομίας. Το σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση των σχετικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό, πιθανές εξωτερικές συνεργασίες, και πόρους για την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών ανάπτυξης και διαχείρισης καινοτομίας. Το εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και διαχείριση της καινοτομίας θα μπορέσει να αξιοποιηθεί και για την σύνταξη του επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της νέας δραστηριότητας ή της νέας επιχείρησης, με το να αποτελέσει τμήμα των δράσεων του επιχειρηματικού σχεδίου, με στόχο να ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης.

 

Πριν την έναρξη της συμβουλευτικής υποστήριξης θα υπογραφεί συμφωνητικό εμπιστευτικότητας με τον κάθε ωφελούμενο αναφορικά με τη γνωστοποίηση ορισμένων αποκλειστικών και εμπιστευτικών πληροφοριών, με σκοπό την πρόληψη της κοινοποίησης τυχόν εμπιστευτικών πληροφοριών χωρίς άδεια.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»