25/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

19/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΗΞΗΣ

15/09/2015

ΤΟΠΣΑ IQ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ

find us on facebook

Σύνδεσμοι


Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (www.ypakp.gr)
Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (www.keko.gr)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (http://www.epanad.gov.gr/)
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (http://www.esfhellas.gr/)
Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ (http://www.eye-ekt.gr)

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (http://www.pepkm.gr)
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (www.oaed.gr)

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Ευρωπαϊκή Ένωση (http://europa.eu/)

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu/index_el.htm)
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el)
Ιστοσελίδα Equal (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) (http://ec.europa.eu/employment_social/equal/)

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΑμΚΕ»

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – «I.DE.A. Ε.Π.Ε.» (www.ideakek.gr)

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (www.thessaloniki.gr)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ “Δ.Ε.Π.Θ.Ε.” (www.fm100.gr)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (www.rc.auth.gr)

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ “ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.” (www.euroconsultants.gr)

ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “i4G Α.Ε.” (www.i4g.gr/)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ “Σ.Ε.Π.Β.Ε.” (www.sepve.org)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.” (www.anatoliki.gr)

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θεσσαλονίκη Ευφυής Πόλη ΑμΚΕ» υλοποιεί την Πράξη «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση»